Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Airaksisten sukuseura ry ja kotipaikka Kuopio.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on harrastaa ja edistää laajan Airaksisten suvun tutkimusta, vaalia esi-isien ja muidenkin manalle menneiden suvun jäsenten muistoa, ylläpitää yhteyttä sukuun kuuluvien henkilöiden välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa sekä lujittaa sukulaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tuntoa seuran jäsenissä.

Tätä tarkoitusta varten yhdistys hankkii tietoja, kirjoituksia, valokuvia ja muuta aineistoa, kerää sukumuistoja, toimittaa sukujulkaisua ja järjestää sukujuhlia.

Toimintansa tukemikseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka polveutuu isänsä tai äitinsä puolelta Airaksisista tai jonka avio- tai avopuoliso on syntyisin Airaksinen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut toimintaa.

4. JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaa merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenellä on jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutusutaan myös seuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota kutusutaa myös seuran varaesimieheksi ja 3 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

9. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekkin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnella ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen elokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan, se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa

ja

3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevissa asioissa se mielipide, jota on kanattanyt vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksun suuruus,

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet,

9. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja ja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. SUKUJUHLAT

Yhdistys järjestää sukujuhlat hallituksen määräämänä ajankohtana vähintään viiden vuoden välein.

14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää sen tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen arkisto on luovutettava Sukuseurojen keskusliitolle, sen sauraajalle tai Suomen valtionarkistolle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.